Kontinuerligt lärande – allt viktigare i våra karriärer och i valet av arbetsgivare

Lärande och kompetensutveckling är ett av de områden som just nu genomgår störst förändring, inte minst till följd av den digitala utvecklingen som kräver ständig utveckling och anpassning av dagens organisationer. Att arbetsgivare fokuserar allt mer på lärande och kompetensutveckling för att stärka sin konkurrenskraft är därför inte förvånande.

I Deloittes senaste rapport Global Human Capital Trends 2019, ses förmågan till lärande inom organisationen som den allra mest prioriterade frågan idag. Samtidigt anser 70 procent av de tillfrågade vd-arna att deras organisationer idag inte har de kompetenser som krävs för att anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Men lärande är inte bara vara viktigt för organisationens framtid, utan spelar en allt större roll i våra egna, personliga karriärer. Förändringstakten i omvärlden och den snabba digitala utvecklingen gör att kompetenser blir allt mer av en färskvara. Vår kompetens behöver underhållas på samma sätt som vår hälsa, något som många organisationer idag inte kan erbjuda. En studie av Hays visade exempelvis att endast 30 procent av de tillfrågade företagen erbjöd lärande på månadsbasis, utan fortfarande är något som planeras in med längre intervall.

Allt mer avgörande för arbetsgivares attraktionskraft

Som en följd av att allt fler inser vikten av att hålla sin kompetens uppdaterad, blir de arbetsgivare som kan erbjuda utveckling allt mer attraktiva. Enligt en studie av Glassdoor är också möjligheten att lära och utvecklas är den viktigaste aspekten i ett Employer brand. En förklaring till attraktiviteten hos organisationer som Google är helt enkelt att de erbjuder enastående möjligheter till utveckling.

Glassdoors undersökning visar också att endast 33 procent anser att deras kompetenser kommer till sin rätt i nuvarande roll/arbetsgivare. Som ett resultat säger 42 procent att de troligen kommer att lämna sin arbetsgivare för att de inte utvecklas tillräckligt.

Karriärer handlar mer om lärande än om att klättra i en hierarki

I takt med att våra arbetsliv i större usträckning handlar om att utveckla våra kompetenser, förändras också synen på vad karriär innebär. Istället för att klättra i en hierarki handlar karriär idag mer om att:

 • Exponeras mot nya projekt som matchar våra värderingar och förmågor
 • Jobba i team och med personer som får oss att utmanas och växa, och som vi kan lära av
 • Kontinuerligt kunna utveckla nya kompetenser, förmågor och erfarenheter
 • Bli en expert/”influencer” inom vårt område
 • Bli så trygga i vår förmåga att lära nytt så att vi kan skifta till helt nya roller och områden

Så gör arbetsgivare för att möta utvecklingen

En av de tydligaste förändringarna i synen på lärande är att det blir allt mer styrt av medarbetarna och deras behov. Det informella lärandet, det vill säga, det vi delar med varandra i vardagen blir allt viktigare. Därför uppgraderas idag LMS-systemen och kompletteras med samarbetsplattformar som exempelvis Slack, för att göra det enkelt att dela kunskap (se exemplet Adidas nedan). Några av trenderna som märks just nu enligt Swedish Learning Association är:

 • Stöd skapas för skräddarsytt lärande, just-in-time
 • Innehåll anpassas för att kunna konsumeras via mobilen
 • ”Lärande transfer”, att sprida kunnandet hos enskilda till fler
 • Koppla lärande och kunskapsdelning till belöningssystemen
 • Gamifiering av lärandet för att öka engagemang och motivation
 • Mer filmat utbildningsmaterial, allt fler korta videoklipp
 • Fler utforskar ny teknik: AR, VR och AI
 • Användande av tjänster i molnet med färdiga kurser inom olika områden

Exempel: Adidas Learning Campus

Adidas är en av de organisationer som valt att skapa en plattform som gör det lättre för alla att skapa, dela och ta del av lärande i vardagen. Exempelvis filmas alla internutbildningar och läggs ut i portalen Adidas Learning Campus. Man har även skapat ett internt Media Lab som hjälper medarbetarna med teknik för att spela in och sprida kunskap. Under ”My Story” kan vem som helst lägga upp sina egna lösningar och tips, tillgängligt för alla. Det finns också ett Kunskapsforum där vem som helst kan ställa eller besvarar frågor. Svaren kan också rejtas för att visa vilka svar som upplevs som mest relevanta och värdefulla.

Man skapar inte bara internt lärinnehåll, portalen är även öppen för externa experter och partners. Liksaså länkas det till externa sidor, intressanta artiklar, TED-videos mm. På samma sätt som i sociala medier kan allt innehåll kommenteras, rejtas och delas