5 bra tips för att hantera konflikter på jobbet.

Konflikthantering på jobbet!

Du ska inte ”vinna” en konflikt på jobbet. Att vinna en konflikt innebär bara att du uppnår det resultat du vill, oavsett vad den andra parten vill och tycker. Eftersom de underliggande problemen därmed inte lösts kommer de att dyka upp igen förr eller senare. Därför är det mycket bättre att sikta på att lösa konflikten. Olösta konflikter gör nämligen medarbetare både olyckliga och mindre nöjda. De är även en källa till stress och utbrändhet och leder oftast till dålig kommunikation, vilket i sig innebär att gruppen arbetar sämre och mindre effektivt. Konflikthantering ingår även i dina arbetsuppgifter om du är chef. Nedan ger vi dig några tips på hur du enkelt kan hantera de konflikter som uppstår på en arbetsplats.

1. Identifiera vilken typ av konflikt det handlar om
Innan du försöker lösa konflikten kan det vara bra att först identifiera vilken typ av konflikt det handlar om, för at på så sätt få en tydligare bild av situationen. I regel brukar man tala om sex olika konflikttyper, som alla löses på olika sätt:

• Sakkonflikt: det här är en konflikt som handlar om vad som är rätt eller fel, alternativt vad som är bra eller dåligt. Samma händelse tolkas på olika sätt. Konflikten beror i regel på at man har olika referensramar. För att lösa den här typen av konflikt bör du fokusera på målen och inte på vilket sätt som är bäst för att nå dit. Fungerar inte detta är det viktigt att företaget har en väl formulerad policy för hur frågor ska hanteras.

• Rollkonflikt: den här typen av konflikt uppstår när det är otydligt vem som ska göra vad. Rollfördelningen mellan medarbetarna är helt enkelt otydlig. Exempelvis kan någon bli irriterad på någon som inte gör ”sitt jobb” eller det hon eller han ”ska”. För att lösa en rollkonflikt är det viktigt att göra klart för alla vad var och ens ansvarsuppgifter är.

• Intressekonflikt: en intressekonflikt beror på att medarbetarnas mål eller intressen är oförenliga, men det kan även handla om konflikter som gäller rangordning och hierarki. Det är vanligt att det sker en intressekonflikt vid neddragningar, eftersom detta då ofta skapar en känsla av konkurrens mellan medarbetare. För att lösa en intressekonflikt är det viktigt att du som chef motiverar de beslut som fattas. Dessa bör även vara grundade på fakta och saklighet.

• Värderingskonflikt: en värderingskonflikt beror på olika uppfattning vad gäller människosyn, moral, ideologi eller andra liknande frågor. Det här är den svåraste konflikten att hantera, eftersom den beror på djupt rotade känslor. För att lösa den här typen av konflikt bör du försöka få båda parter att acceptera varandras åsikter och värderingar, så att de trots allt kan arbeta bra och effektivt tillsammans även om de tycker olika.

• Beteendekonflikt: här handlar det om att en eller flera medarbetare beter sig på ett visst sätt som retar upp andra, till exempel kan personen i fråga bete sig aggressivt eller egoistiskt. För att lösa den här typen av konflikt är det viktigt att ta reda på bakgrunden till varför personen beter sig och agerar som denne gör. Kanske handlar det om avundsjuka eller så har personen i fråga ett stort bekräftelsebehov. Du löser den här typen av konflikt bäst genom att samtala med hela gruppen och komma överens om vilka beteenden som är acceptabla.

• Sken- eller pseudokonflikt: Det här är en typ av konflikt som uppstår när gruppen behöver lätta på trycket och där de olika medarbetarna uttrycker sitt missnöje. Småsaker eller detaljer, som egentligen inte bör leda till konflikt, förstoras då upp. Detta kan yttra sig i långa eller hetsiga diskussioner där man egentligen är överens i sakfrågan. Att lösa en sken- eller pseudokonflikt behövs kanske inte alls, eftersom det inte rör sig om en egentlig konflikt. Försäkra dig dock om att det inte handlar om något allvarligt.

2. Var inte konflikträdd
Konflikträdsla kan ha många olika orsaker. Ibland hänger det samman med hur vi blivit behandlade tidigare i livet. Som chef bör du däremot inte vara konflikträdd. Att ta tag i och lösa konflikter ingår nämligen i ditt jobb. Är du konflikträdd måste du våga utmana denna rädsla. Det vinner både du och dina medarbetare på.

3. Lös konflikten direkt
En konflikt som pågår länge tenderar alltid att trappas upp. Ju längre en konflikt pågår, desto svårare blir den dessutom att lösa. Sträva därför efter att lösa problemen direkt när de dyker upp. Ofta beror en konflikt både på outtalade och undertryckta åsikter, som inte tas upp. De berörda parterna väntar kanske även på att den andre ska agera eller ta upp saken i fråga. Här är din roll som chef extra viktig.

4. Ta den tid som behövs och låt personen tala till punkt
Att försöka lösa en konflikt när du är stressad och egentligen har andra uppgifter som måste göras är ingen bra idé. Avsätt därför tid och ta dig även tid för att lyssna på vad den andre parten har att säga. Lyssna utan att avbryta. Se till att ni kan tala ostört och skapa en så trygg miljö som möjligt. Vänta inte heller på att den andre parten i konflikten ska ta första steget.

5. Visa uppskattning
Även om det kan vara svårt att visa uppskattning för någon som du har en meningsskiljaktighet med bör du vara noga med att visa uppskattning för den andra parten i konflikten. Berätta även om varför det är viktigt för dig att konflikten kan lösas på ett bra sätt. Du kommer att märka att diskussionerna och konflikten därmed leder framåt mot en konstruktiv lösning.

Lycka till!

Källa: discanalys.se