« Tillbaka

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse


Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse

Stiftelsen utlyser en gång per år 2-åriga stipendier till kvinnliga disputerade forskare som avlagt doktorsexamen vid Stockholms universitet och 1-åriga stipendier till kvinnliga doktorander vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet.

För information om vem som är behörig att ansöka, se stiftelsens riktlinjer:

Stipendieperiod

Disputerade forskare: 1 januari 2023  -  31 december 2024
Doktorander: 1 januari 2023 - 31 december 2023

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppen för 2022 är 270 000 kr per år för doktorander och 300 000 kr per år för disputerade forskare. Stipendiaterna tilldelas dessutom ett belopp på 20 000 kr per år för resor och andra omkostnader.

För disputerade forskare kan ett särskilt stipendium om 50 000 kr per år beviljas för att kompensera stipendiatens institution vid Stockholms universitet för arbetsplats och övriga kostnader. 

Anställning parallellt med stipendiet får uppgå till motsvarande högst 20 procent av heltid. 

Ansökan

Bilagor till ansökan för doktorand:

- beskrivning av forskningsprojekt (max 2 sidor)
- yttrande från handledare


Bilagor till ansökan för disputerad forskare:

- beskrivning av forskningsprojekt (max 2 sidor)
- CV, publikationslista och abstract ur doktorsavhandlingen
- yttrande från tidigare handledare

Bilagorna bifogar du i din webbansökan enligt ovanstående ordning som ett gemensamt dokument i pdf-format. Saknar du inloggning i SUKAT, kontakta stipendier@su.se 

Nästa ansökningsperiod: 15 mars - 17 april 2023.

Observera att för att kunna göra en webbansökan behöver du vara uppkopplad på Eduroam eller Stockholms universitets eget nätverk, alternativt ansluten till valfritt nätverk via Stockholms universitets VPN-tjänst.

Regler för utdelning av stipendier

Företräde till stipendium ges till doktorander som inte varit antagna till forskarutbildning längre än fyra år respektive till personer som avlagt doktorsexamen mindre än fyra år före ansökningstillfället. Vid utdelning av stipendium tas särskild hänsyn till planer för forskning och till yttrande av handledare/tidigare handledare och prefekt.

Behandling av ansökningar

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörda institutioner. Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut. Rektors beslut om förslag till stipendiater lämnas till stiftelsen.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsen i slutet av juni och meddelas samtliga sökande per e-post.

Utbetalning

Bifogade filer innehåller information om riktlinjer för stipendier till kvinnliga doktorander och disputerade forskare, blankett för utbetalning samt instruktioner för halvårsrapportering.

Ansök här
Sista ansökningsdag17-04-2023Ansökning öppnades:15-03-2023PeriodVärde300 000 kr
Se alla stipendier

Gå med i Karriärnätverket för att fortsätta

Du kan när som helst avskriva dig genom att klicka på länken I footer av våra mail. För mer information gällande vår personintegritetspolicy, besök vår webbplats.